Det store lockout-overblik: Her bliver de ansatte sendt hjem, hvis storkonflikten kommer

Arbejdsgiverne har svaret igen på de ansattes strejkevarsler med endnu større lockout-varsler. Her er, hvad vi ved om lockouten.

Artiklens øverste billede
Minister for offentlig innovation og chefforhandler på det statslige område, Sophie Løhde (V), var onsdag den første til at annoncere en »omfattende« lockout af statsansatte. Hun afviste, at staten dermed optrapper konflikten. »Det er et passende modsvar til de nøje udvalgte og meget effektfulde strejkevarsler fra de faglige organisationer,« sagde hun.ssende«. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2018

440.000 offentligt ansatte risikerer at blive ramt af lockout, hvis storkonflikten kommer. Det vil sige, at de bliver sendt hjem fra arbejde uden løn, indtil konflikten er afblæst med enten et forlig et eller et lovindgreb.

Lockout-varslet er arbejdsgivernes modtræk til de faglige organisationers strejkevarsler, som kan ses her.

Både Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Staten i form af innovationsminister Sophie Løhde (V) har varlset lockout, der kan begynde fra 10. april. Alle forhandlinger med de faglige organisationer foregår nu i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Mette Christensen forsøger at mægle mellem parterne. Hun kan vælge at udskyde en eventuel konflikt i op til to gange 14 dage.

På listen nedenfor har vi samlet et overblik over, hvem der skal sendes hjem under lockouten. Vi opdaterer listen i takt med, at arbejdsgiverne offentliggør de specifikke arbejdspladser, der bliver udtaget. Kun Staten mangler på nuværende tidspunkt.

Skal du ud at rejse? Husk, at man ikke må holde ferie under en strejke eller lockout. Læs mere om det her.

Sundhedssektoren er det primære område i regionerne. Sygehuse og hospitaler vil blive lammet under en konflikt.

80.000 ansatte i regionerne

Danske Regioner har varslet lockout for op imod 80.000 regionalt ansatte på en stribe hospitaler og sygehuse i alle fem regioner. Lockouten omfatter over halvdelen af de regionsansatte.

»Lad mig sige klart, at vi stadig tror og håber på en forhandlingsløsning, så Danmark ikke kastes ud i en konflikt. Men i den nuværende situation er vi tvunget til at varsle lockout,« sagde Anders Kühnau (S), der er formand for regionernes Lønnings- og Takstnævn, da lockouten blev annonceret.

Vigtigt: Ifølge Danske Regioner vil livsvigtige operationer og andet akut såsom kræftbehandling og fødser stadig blive udført under en eventuel konflikt. En række vitale områder bliver nemlig friholdt. Det drejer sig om psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, udgående palliative teams og det præhospitale område, herunder akutlægebiler og akutbiler. Regionerne har dog alligevel udtaget en række fødeafdelinger til lockout (liste længere nede).

Disse hospitaler og sygehuse er omfattet af lockoutvarslet:

Region Hovedstaden:

 • Rigshospitalet - alt undtagen byggeorganisatoriske enheder i forbindelse med nybyggerier og Regionens Hjælpeordning for respiratorbrugere i neurocenteret.
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - undtagen centralvaskeriet
 • Herlev og Gentofte Hospital - undtagen byggeorganisationen Ny Herlev Hospital
 • Regionshuset - undtagen regionslageret, Plan & Byg i Center for Ejendomme og en række enheder i Center for IT, Medico og Telefoni.

Region Nordjylland:

 • Aalborg Universitetshospital
 • Regionshospitalet Nordjylland - undtagen Neuroenhed Nord, Brønderslev og Frederikshavn
 • Regionshuset - undtagen Specialsektorens administration, Patientvejledningen, Nyt Universitetshospital Gistrup, Centrallageret samt Byggeadministrationen Aalborg Øst.

Region Midtjylland:

 • Regionshospitalet Randers.
 • Hospitalsenheden Vest - undtagen DNV - projektsekretariatet samt Teknisk Afsnits stabsfunktion og Bygning og Projekt
 • Hospitalsenheden Midt - undtagen Vestdansk Center for Rygmarvsskadede, Hammel Neurocenter og projektafdelingen
 • Regionshospitalet Horsens - undtagen Livsstilscenteret Brædstrup, samt bygherrerepræsentanter og projektledere fra Teknisk Afdeling, projektchefer, projektledere og bygningskonstruktører fra Byggeri og Anlægsafdelingen.
 • Aarhus Universitetshospital - undtagen Dansk Center for Partikelterapi, Projektafdelingen for DNU og følgende adsnit af Teknisk Afdeling: DNU, tegnestuden, teknisk stab, Afsnit Nord og Syd, administrationen, sikring/telefoni og bygningsdrift SKS.
 • Regionshusene Viborg, Aarhus, Horsens og Holstebro - undtagen Hospitalsapotetket, Patientkontoret, Medicoteknisk Service, Medicoteknisk Rådgivning og en række projeket under IT-afdelingen.

Region Syddanmark

 • Odense Universitetshospital
 • Sygehus Sønderjylland - undtagen MOK-afdelingen.
 • Friklinikken i Grundsted - undtagen klinisk funktion
 • Sygehus Lillebælt
 • Syddanske Veskerier i Odense
 • Regionshuset - undtagen AMK Vagtcentral, Tandlægevagten i Syd- og Sønderjylland og på Fyn, patientvejlede i Kvalitet og Forskning samt projektorganisationen for Nyt OUH samt de tilknyttede medarbejdere i Bygningsafdelingen.

Region Sjælland

 • Holbæk Sygehus - undtagen SP-enheden, informationen, receptionen og medarbejdere tilknyttet abortsamrådssekretariatet.
 • Sjællands Universitetshospital Køge - undtagen byggeorganisationen i Køge, information/receptionen organiseret under Driftsafdelingen.
 • Sjællands Universitetshospital Roskilde - undtagen følgende afdelingers aktiviteter i Køge: Kirurisk Afdeling, Billeddiagnostisk Afdeling, Reumatologisk Afdeling, Kardiologisk Afdeling, Driftafdelingen og Klinisk Biokemisk Afdeling.
 • Regionshuset - undtagen Socialområdet, som er placeret andre steder end Sorø. Koncern IT, dele af Koncern Service samt Køkken og Vask.

Jordemødre

Jordemoderforeningen har oplyst, at jordemødre på disse 14 fødeafdelinger har fået besked om, at de er udtaget til lockout trods regionernes løfte om, at fødende kvinder stadig vil få hjælp:

 • Rigshospitalet
 • Herlev
 • Holbæk
 • Odense/Svendborg
 • Herning
 • Holstebro
 • Viborg
 • Randers
 • Horsens
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Hjørring
 • Thisted
Klasseværelserne vil stå tomme på rigtig, rigtig mange folkeskoler landet over under en storkonflikt. 86 procent af lærerne er lockout-udtaget. Foto: Miriam Dalsgaard/Polfoto

250.000 ansatte i kommunerne

Lockoutvarslet fra KL omfatter en ca. kvart million offentligt ansatte, eller omkring halvdelen på det kommunale område.

Beslutningen om lockout blev truffet af KL’s bestyrelse 7. marts. Enhedslisten og SF’s medlemmer i bestyrelse stemte imod, men Socialdemokraterne og Radikale stemte for lockout sammen med de borgerlige repræsentanter. Radikale har siden fortrudt.

Hvis det kommer så vidt, vil plejehjem, herberger, varme- og vandforsyning samt infrastruktur blive friholdt fra lockouten. Og et nødberedskab vil sikre udbetaling af forsørgelsesydelser til borgere, oplyser KL. KL har desuden valgt at friholde områder, hvor en lockout ville ramme svage og sårbare borgere. Næsten alle ansatte på ældre-, social-, sundheds- og handicapområdet får derfor lov til at arbejde.

Lockout-varslet omfatter:

Undervisningsområdet:

 • 65.000 ansatte på undervisningsområdet (fx. folkeskoler): Ansatte efter overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Det vil sige, at lærere, børnehaveklasseledere og (skole)konsulenter uden ledelsesbeføjelser som udgangspunkt er omfattet. I alt er 86 procent af gruppen udtaget til lockout.

Dagtilbud:

 • 90.000 ansatte i dagtilbud (fx. vuggestuer, børnehaver og skolefritidsordninger. På dagtilbudsområdet er langt størstedelen af de ansatte omfattet af lockoutvarslerne, 86 procent. Pædagogisk personale på specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger er dog undtaget.

Administration:

 • 60.000 ansatte indenfor administration: En stor del af medarbejdergrupperne på det administrative område er omfattet af lockoutvarslerne. Det gælder fx de fleste akademikere, medarbejdere i tandplejen, hk-ansatte og socialrådgivere.

Teknik og service:

 • 30.000 ansatte indenfor teknik og service: Lockoutvarslerne på det tekniske område omfatter primært teknisk service, håndværkere og specialarbejdere. Enkelte grupper inden for de enkelte overenskomstområder, er dog undtaget. Eksempelvis ejendomsserviceteknikere (Overenskomst for teknisk service), ansatte på institutioner med sårbare grupper.

Ældre, sundhed, social og handicap

 • 5.000 ansatte: Dette område går næsten fri af lockout af hensyn til plejen af svage og sårbare borgere. Dog er disse områder omfattet af varslet: Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger. Samt sundhedsplejens sygeplejersker, der er ansat i stillinger som sundhedsplejersker. I alt er tre procent af gruppen.

Der er mere info om hver enkelt arbejdsplads i KL’s samling af udsendte lockoutvarsler her.

121.000 ansatte i staten

Denne oversigt fra Finansministeriet viser, hvor stor en andel af hvert ministeriums område, der er udtaget til lockout på det statslige område. Den mørkegrønne kategori er ansatte, som ikke kan konflikte.

Lockouten på det statslige område, som innovationsminister Sophie Løhde (V) annoncerede 7. marts, omfatter omkring 92 procent af de statslige ansatte, som kan lockoutes. Eller 65 procent af hele gruppen.

Ca. 52.000 bl.a. chefer og tjenestemænd i staten er nemlig friholdt fra konflikt. Derudover har staten valgt at undtage en række nøgleansatte med særligt vigtige arbejdsopgaver i samfundet. Eksempelvis fødevaresikkerhed, vaccineforsyning samt forsvar, politi og efterretningsvirksomhed.

Tilbage står, at langt de fleste arbejdspladser i Staten bliver berørt af lockouten. Uddannelsessektoren vil mærke konsekvenserne særligt hård med lukkede universitetet, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. Den kommende eksamensperiode risikerer derfor at blive påvirket, hvis en konflikt trækker ud. Lockouten vil ramme:

Videregående uddannelser:

 • Universitetet
 • Professionshøjskoler
 • Erhvervsakademier

Erhvervsuddannelser:

 • SOSU-skoler
 • Almene voksenuddannelser
 • Maritime uddannelser
 • Erhvervsskoler
 • Landbrugsskoler
 • Arbejdsmarkedsuddannelser

Ungdomsuddannelser:

 • Almene gymnasier
 • HF
 • HHX
 • HTX
 • EUX

Grunduddannelser:

 • De frie grundskoler
 • Efterskoler
 • Frie fagskoler
 • Produktionsskoler

Forholdsmæssigt er det Børne- og Socialministeriets område, der står til at blive hårdest ramt af lockouten. Her er 93 pct. af medarbejderne udtaget til at blive sendt hjem (se grafikken ovenfor). Finansministeriet kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår den endelige lockout-liste er klar.

Få styr på OK-begreberne:

Strejke

 • Fagforeningerne udvælger arbejdspladser, hvor der skal strejkes.
 • Lønmodtagerne på det offentlige område udsendte fredag en konfliktvarsel, der betød, at mellem 10-15 pct. af de ansatte skulle strejke den 4. april.
 • Ræsonnementet ved at udpege særlige ansatte i det offentlige, der skal strejke, er, at det skal kunne mærkes, uden at samfundet går i stå. I alt stod strejken til at omfatte 60.000 til 70.000 i den offentlige sektor.

Lockout

 • Ved en lockout er det arbejdsgiverne, der sender de ansatte hjem – uden løn.
 • Det kan de gøre som et modtræk til en varslet strejke som i dette eksempel. Lockouten berører langt flere mennesker end den varslede strejke. I alt risikerer 440.000 offentlige ansatte at blive ”låst ude”.
 • Ræsonnementet hos arbejdsgiveren er, at det kan være en fordel at ramme bredere, men til gengæld i en kortere periode end en strejke, der trækker ud i månedsvis.

Lovindgreb

 • Hvis konsekvenserne af en storkonflikt bliver for lammende for samfundet, kan regeringen vælge at foretage et lovindgreb, der afslutter konflikten. Det skete for eksempel under lockouten er lærerne i 2013.
 • Et lovindgreb betyder, at det er politikerne, der dikterer de offentlige ansattes løn- og arbejdsvilkår i stedet for parterne selv.

Har vi overset nogen på lockout-listen? Giv os besked på steen@jp.dk.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Del artiklen

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.