Vestereng er et mosaiklandskab

Artiklens øverste billede
Foto: Aidin Esmaeli/Aarhus Kommune

Vestereng udgør et ca. 60 ha stort naturområde, der ligger umiddelbart syd for Skejby Universitets Hospital. Vestereng fungerer i dag som et bynært rekreativt område, som du kan besøge til fods eller på cykel. Vestereng har historisk været anvendt som fælled for græssende dyr. Under Anden Verdenskrig blev der anlagt ammunitionsdepoter i skoven, og efter krigen blev skoven og de lysåbne arealer fortsat anvendt som øvelsesterræn indtil 1978. I 1994 blev arealerne udlagt til et rekreativt grønt område.

Du kan fra Vestereng gå videre mod syd og besøge ”rewildingprojektet” vest for Skejby Universitetshospital med de nyanlagte regnvandsbassiner og med fauna- og menneskepassage under Palludan Müllers Vej. Arealet afgræsses med kreaturer og er åbent for offentligheden.

Særlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi

Vestereng veksler mellem skovbevoksede arealer, småsøer, moser, eng og overdrev og udgør et såkaldt ”mosaiklandskab”. Vestereng er en biologisk bynær perle, som rummer levesteder for planter, insekter, småfugle og agerlandets dyr. Det er ikke ualmindeligt, at du vil støde på både rådyr og harer på din vej gennem Vestereng. Om foråret blomstrer de mange hvidtjørn, som står spredt i området. Af planter kan du finde arter som trenervet snerre, krat-fladbælg, almindelig brunelle, almindelig knopurt, vellugtende gulaks, liden skjaller mv.

Foto: Aidin Esmaeli/Aarhus Kommune

De mange vandhuller i området er levested for vandinsekter, vandplanter og ynglested for paddearter som butsnudet frø, skrubtudse og lille vandsalamander.

Gå op på områdets højeste punkt, Bilbjerg (84 m over havet), og nyd udsigt til Egådalen.

Sådan kommer du til Tåstrup Mose og Lillering Skov

Som en bynær lokalitet er det nemt at komme til Vestereng. Er du på cykel, kan du benytte den nye supercykelsti, som passerer gennem den vestlige del af Vestereng. Vil du brugs gps, kan du køre efter Vesterengvej, hvor der er p-plads ved den gamle skydebane.

Med denne præsentation af Vestereng har vi nu vist alle de 15 kandidater, der kæmper om 10 pladser i Aarhus’ Naturkanon.

Sidste frist for at stemmer er på fredag.

JP Aarhus

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen