Sund fornuft

Almindeligvis er det ikke opfattelsen, at Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er på erhvervslivets side, men i en konkret sag fra Aarhus har de to styrelser nedlagt veto mod det ambitiøse boligprojekt ved Spanien og Værkmestergade.

Grunden er allerede ryddet, men det kan have lange udsigter, inden byggeriet kan påbegyndes, da der ligger såre sund fornuft bag vetoet fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

På den store grund er det planen at etablere en ny bydel med 10-etagers beboelsesejendomme, og netop højden på byggeriet er i denne sag afgørende.

Lugtgener og luftforurening måles i femte sals højde, hvilket er meget fornuftigt, da målinger i jordhøjde ikke nødvendigvis er retningsgivende. Især lugtgener kan, hvilket mange aarhusianere har erfaret, vandre over ganske store afstande i byen, men de, der opholder sig på havnen i umiddelbar nærhed af kilden til generne, hævder intet at kunne lugte.

Således må man ofte forbavses, når beboere i Strandvejs-området nær det store rensningsanlæg og Tangkrogen hævder, at de stort set aldrig føler lugtgener, på trods af at de bor på kanten af Danmarks største industrihavn med alt, hvad deraf følger.

Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen er bange for, at lugtgenerne på de øverste etager af en 10-etagers boligblok kan være anderledes ubehagelige og måske endda ligge over grænseværdierne, end tilfældet vil være i femte sals højde. Frem for at lade byggeriet gennemføre og efterfølgende risikere en strøm af klager giver det indlysende god mening at standse processen, selv om det næppe bekommer bygherren vel. Vi kender kun alt for godt historierne om mennesker, der køber en bolig tæt på en lufthavn og derpå klager over støjen.

Det kan ikke afvises, at der kan findes en forstandig løsning på projektet ved Værkmestergade og Spanien, men det er temmelig indlysende, at man ikke kan bede beboerne om i al fremtid at afstå fra at klage over lugt- eller forureningsgener. Omvendt siger det sig selv, at hvis man på forhånd har mulighed for at forebygge sådanne konflikter, skal man naturligvis gøre det.

Dybest set er problemet, at der overhovedet skal bygges boliger på klos hold af havnen og en så stærkt trafikeret gennemfartsvej som Spanien. Nok kan det være attraktivt at bo bynært, men erhvervslivet på havnen skal selvsagt ikke undgælde herfor. Hvis det ikke er muligt at tilvejebringe en salomonisk løsning, er det i den konkrete sag erhvervsinteresserne, der skal lyttes til, da virksomhederne allerede eksisterer – det gør boliger ikke.

Man kan argumentere længe og sagligt for, at Aarhus Havn har vokset sig alt for stor i forhold til byen, ligesom der politisk er skabt forventninger om, at byen skal vokse ud på Østhavnen. Virkeligheden kalder på en fredelig sameksistens, hvilket indebærer, at boligbyggeri skal holdes på behørig afstand af virksomheder med periodiske lugtgener og luftforurening.

.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen