Et tilbageblik på 2004 på det sociale område

Vi må alle være med til at skabe et rummeligt samfund, hvor der er velvilje og plads til alle, mener rådmand Flemming Knudsen (S).

INDEN champagnepropperne og raketterne skydes af, vil jeg gøre status på året, der gik og fremhæve nogle af tilbuddene til dem, der har det sværest i Århus Kommune. 2004 blev et begivenhedsrigt år, som har været præget af udsigten til markante forandringer af den fremtidige organisering i Århus Kommune.

I 2004 er der sket en fortsat udbygning af nye institutioner og pladser. Evalueringen af det pædagogiske tilsyn med daginstitutionerne i Århus Kommune viser, at der er opnået en god balance mellem tilsynet som kontrolforanstaltning og som led i fortsat kvalitetsudvikling i den enkelte institution. Indførelsen af lønsumsstyringen på daginstitutionsområdet har været en nødvendighed. Det har skabt klarhed: En bedre sammenhæng mellem dispositionsret og økonomisk ansvar - og i øvrigt ambitionen om at stille alle daginstitution mere lige. På sundhedsområdet har Århus Kommune igangsat en lang række nye tiltag. Projekt Smokeless.dk har sat fokus på røgfrihed/rygestop blandt unge mennesker (13-16 år). Projektet er blevet gennemført som en informationskampagne med stor succes i samarbejde med skolevæsnet.

Sundhedshuset har i de seneste tre år lavet opsøgende sundhedsarbejde blandt flygtninge, indvandrere og socialt udsatte familier i Gellerup, hvor der er skabt et trygt og tillidsfyldt miljø og netværk for primært kvinder, der hermed får en viden om brugen af sundhedsvæsenet. Sundhedshuset er på baggrund af de gode resultater med et anderledes tilbud blevet en permanent ordning med indgåelse af budgetforliget 2004. Derudover kan nævnes, at der er etableret en idrætsforening for kvinder som udløber af aktivisterne i Sundhedshuset.

I den rigtige retning

Udviklingen af det rummelige arbejdsmarked i Århus Kommune går i den rigtige retning, men vi har stadig brug for en fælles indsats, så vi får endnu flere i arbejde.

Som led i vores arbejde med at integrere ledige, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, har vi igangsat en række spændende initiativer. Som et par eksempler kan nævnes oprettelsen af en tværfaglig enhed på Århus Kommunes sprogcenter, som skal styrke den arbejdsmarkedsrettede indsats i forhold til nyankomne personer omfattet af integrationsloven.

Et andet eksempel er oprettelsen af JobVest, som er et fælles henvendelseskontor for alle ledige i kommunens Vestby, hvorved vi samtidigt har styrket og intensiveret arbejdet med straksafklaring. Endelig har det vist sig, at åbningen af Kofoeds Skole er blevet en stor succes - i øjeblikket går der 160 elever på skolen. Kvaliteten i Kofoeds skoles tilbud og metoder følges løbende af Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI), og de opstillede operationelle succeskriterier og resultatmålet er næsten nået.

Særligt udsatte

De særligt socialt udsatte er en målgruppe, som ofte er svære at placere i de øvrige indsatsområder i Familieafdelingen. Nogle af dem er eller har været hjemløse.

Nogle har et misbrug af enten alkohol eller stoffer, eller er allerede i behandling ved Center for Misbrugsbehandling. For at samle og styrke indsatsen over for netop denne gruppe har vi i år som et forsøg etableret Center for Særligt Socialt Udsatte. Centret arbejder på at skabe større sammenhæng i tilbuddene til denne målgruppe og skabe bedre overgange mellem tilbuddene på en måde, som brugerne forstår.

Perspektivet er at hjælpe folk til at få deres eget liv tilbage og hjælpe dem med at skabe et netværk. Vi arbejder desuden med et projekt om MST (multisystemisk terapi), der er rettet mod unge med adfærdsvanskeligheder. Her arbejdes ud fra erkendelsen af, at forældrene ér og bliver de vigtigste i barnets liv - også selv om forældrene ikke altid magter den unge.

De foreløbige resultater ser lovende ud. Et af vore andre projekter under Familieplejecentret har fokus på anvendelsen af plejefamilier, som er i familie med de børn og unge, som har brug for at komme i familiepleje. I løbet af 2004 har Århus også fået sit første børnehus. Det er et tilbud til familier med børn, som ind i mellem - når der er problemer i hjemmet eksempelvis på grund af psykisk eller fysisk sygdom hos forældrene - har brug for, at børnene overnatter uden for hjemmet.

I Magistratens 1. afdeling arbejder vi hele tiden på at forbedre indsatsen over for de borgere i kommunen, der er ramt af sociale problemer. Den offentlige sektor kan ikke gøre det alene. Vi må alle sammen være med til at skabe et rummeligt samfund, hvor der er velvilje og plads til os alle sammen.

Tilbage vil jeg ønske alle i Århus og omegn et godt nytår.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen