Kort om Solrøds tilbud til børn og unge

Der er i Solrød 5187 børn og unge under 20 år.

Forvaltningsmæssigt er de tilknyttet Børn og Unge Rådgivningen og Børne- og Kulturforvaltningen, som samarbejder i et lederteam.

Dagpasning

Solrød Kommune har ikke pasningsgaranti for de 0-6 årige, men derimod en væsentlig venteliste for hele dagpleje/vuggestue og børnehaveområdet. P.t. venter over 200 børn på en plads. Børnene risikerer at blive over to år, inden de kommer i vuggestue. Derfor har man været nødsaget til at lave specielle optagelsesregler om, at hvert fjerde barn højest må være et år, når det optages i vuggestue. Der er pasningsgaranti i SFO inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. 83,5 procent af de 0-5 årige bliver passet i kommunal pasningsordning. 58 procent af de 6-14 årige har plads i fritidsordning. Der er ingen tilskud til forældreorlov. P.t. er ca. 96 forældre på orlov. Der ydes max. 3.307 kr. pr. mdr. til frit valgsordning, der p.t. kun bruges af fire familier. Det koster 1621 kr. for en dagpleje, 2543 kr. for en vuggestueplads, 1266 kr. for en plads i børnehave, 1110 kr. for SFO og 522 kr. for en plads i juniorklubben.

Der er ingen mulighed for at få passet børn ud over normal åbningstid, der den 1. maj nedsættes fra 53 timer ugentlig til 50 timer. Det betyder, at nogen børnehaver lukker klokken 15 fredag. Der er tre faste lukkedage årligt. Der er økonomisk decentralisering, så den enkelte institution selv administrerer sin økonomi - undtaget er lønninger og faste ejendomsudgifter. Bestyrelserne ansætter både personale og institutionernes ledere. Der udarbejdes årsplaner og virksomhedsplaner for de enkelte institutioner. Der er årlige dialogmøder med forældrerepræsentanter fra institutionsbestyrelserne. Normeringerne er netop sænket, så de ligger på amtsgennemsnittet i Roskilde Amt. Principielt er der ca. 60 procent pædagoger i daginstitutionerne og 70 procent i fritidsordningerne. Der er mad til børnene i dagpleje og vuggestue. Kommunen iværksætter sandsynligvis et forsøg med at flytte de ældste børnehavebørn over i SFO den 1. april frem for 1. august. Projektet skal skabe mere luft i daginstitutionerne i forsommeren. Kommunen forhandler i øjeblikket med Jysk Rengøring og ISS om udlicitering af foreløbig tre daginstitutioner. Planen er, at forældrene skal kunne købe ekstra serviceydelser, så som udvidet åbningstid, tøjvask, madlavning osv.

Skoler

Der er fire kommunale og to private skoler i Solrød. Ca. 12 procent af børnene går i privatskole. Der er desuden en heldagsskole, en værkstedsskole samt en produktionsskole. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,3, i de nye børnehaveklasser er den 21. Der findes en enkelt klasse med 27 elever. Indsatsområder i folkeskolen: Skoleudbygning. Der er afsat 25 mio. kroner over fire år. Det er godt og vel halvdelen af det overslag, som et arkitektfirma har lavet for skoleudbygningen. Prognoserne siger, at der om seks år vil mangle 20 klasselokaler. Politisk har man vedtaget, at udvidelsen skal ske inden for de eksisterende rammer, men at alle klasser skal sikres eget klasseværelse. En del af løsningen ligger i at samle alle 10. klasser på Solrød skole.

Desuden arbejder alle fire skoler med et fælles indsatsområde: En god start - det fælles grundlag. Ved udgangen af 2000 vil der være 12 elever pr. tidssvarende computer. Der er i år afsat 700.000 kr. til nyt isenkram. Alle skolebiblioteker er tilsluttet internettet. Alle lærere skal inden for de næste tre år have taget PC-kørekort. Der er knap tre procent fremmedsprogede elever på skolerne i Solrød (67 i alt.) Der er afsat midler til to modtageklasser i år. Der holdes to dialogmøder årligt med repræsentanter for skolebestyrelserne.

Ca. 60 procent af børnene går i Ungdomsskolen, der udbyder forskellige fag. Ungdomsskolen holder til på Uglegårdsskolen og Solrød gamle skole, hvor også klubberne holder til.

Følgende er samlet under ungdomsskoleregi: fritidsundervisning, værkstedsskole for skoletrætte unge, SSP-arbejdet, juniorklub, ungdomsklub og koordinering af fritidsvejledere på skolerne. Desuden er der planer om at lægge den nye 10. klasses skole ind under ungdomsskolen, så Solrød gamle skole kommer til at fungere som ungdomscenter med åbent hele dagen.

Ungdomsskoler og -klubber

Ungdomsskolen har fået 600.000 kr. af Socialministeriet over en tre-årig periode til projekt Nat-sport. Hver anden uge er der sport for de unge hele fredag aften, hvor man kan spille alle former for bold eller dyrke idræt og more sig uden alkohol. Det er meget velbesøgt. Ungdomsskolen samarbejder med de øvrige kommuners ungdomsskoler om f. eks. live rollespil og cyberspace-weekender. Ungdomsklubberne i Haudrup og Solrød Strand har til sammen ca. 240 medlemmer.

I ungdomsskoleregi er der hockeybaner, motocross bane, rulleskøjteramper og beach-volley bane.

Fritid

Kommunen stiller Haudruphallen, Jersiehallen, Munkekærhallen, Solrød Idrætscenter samt Solrød svømmebad såvel som skolernes gymnastiksale og idrætsanlæg til rådighed for de ca. 37 idrætsforeninger, der findes i kommunen. Til hallerne er tilknyttet 15 fodboldbaner, 8 håndboldbander og et tennisanlæg. Solrød bruger mere end dobbelt så mange penge på idrætsfaciliteter som landsgennemsnittet.

Godt 3000 børn og unge under 25 år er tilmeldt en af de 52 forskellige klubber eller foreninger, der findes i Solrød, hvoraf Solrød Fodboldklub, Solrød Svømmeklub og Solrød Gymnastikforening er de mest populære. Musikskolen har ca. 200 elever mellem 2 og 25 år.

Kommunen støttede børneteater og filmklub med knap 50.000 kr. sidste år.

Der findes legestue for dagplejerne på biblioteket. Børnebibliotekerne har ikke fået penge til kulturelle arrangementer, men samarbejder med skoler, daginstitutioner og kirker om udstillinger og teaterforevisninger. Der er sommer- og vinterferiearrangementer i samarbejde mellem foreningerne, Ungdomsskolen og folkeoplysningsudvalget

Kriminalitetsforebyggelse

Der er SSP-grupper i hvert skoledistrikt samt en SSP-konsulent tilknyttet Ungdomsskolen. Ungdomskriminaliteten er meget lav.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen gives til familier efter behov. Men alle førstegangsfødende får tilbud om syv besøg. Alle mødre får tilbud om at deltage i mødregrupper. Der er igangsat et projekt for at hjælpe børn af psykisk syge forældre.

En prototypefamilie flytter til Solrød:

En familie med tre børn på et, fem og otte år flytter til Solrød i et hus til omkring 1,5 mio. kr.

Familiens indtægt er i alt 650.000 kr. Sådan vil deres situation se ud:

De kan flytte ind i et etplanshus på 163 kvadratmeter 200 meter fra stranden og tæt på skole, S-tog og center. Familiens økonomi:

Hans skat: 154.599 kr.

Hendes skat: 102.030 kr.

Ejendomsskat: 12.500 kr. Bruttohusleje: 120.028 kr.

Daginstitutioner: 44.508 kr.

Samlede udgifter: 433.665 kr.

Rest: 216.335 kr.

Rest pr. mdr.: 18.028 kr.

Gennemsnitskommunen:

Hans skat: 149.826 kr.

Hendes skat: 104.087 kr.

Ejendomsskat: 10.000 kr.

Bruttohusleje: 120.000 kr.

Daginstitutioner: 41.520 kr.

Udgifter i alt: 425.433 kr.

Rest: 224.567 kr.

Rest pr. mdr.: 18.714 kr.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen