Hård kritik af amtet i transportcenter-sag

Politikere og erhvervsfolk er forundrede over, at amtet ikke videresendte et notat fra Miljøstyrelsen om transportcenteret, hvor man slog fast, at styrelsen ikke går imod en placering i Hasselager.

Århus Kommune og transporterhvervene i Århusområdet er forundret over, at Århus Amt i efteråret ikke fuldt ud orienterede kommunen og de berørte organisationer om Miljøstyrelsens indstilling i sagen om placeringen af det omdiskuterede transportcenter.

Ingen indsigelser

I et notat fra styrelsen den 15. oktober til amtet fremgår det klart, at Miljøstyrelsen ikke vil gøre indsigelser, hvis man vælger en placering i Hasselager fremfor Årslev. Kort efter besluttede amtsrådet blandt andet med henvisning til Miljøstyrelsen, at centret skal opføres i Årslev, mens Århus Kommune stadig pegede på Hasselager.

»Vi har først fået kendskab til Miljøstyrelsens notat nu, men efter en nærlæsning er vi ikke i tvivl om, at amtet må tage sagen op igen. I amtets fremstilling fremgik det, at styrelsen klart pegede på Årslev. Det er ikke korrekt,« siger Preben Juste, sekretariats-chef i Aarhus Transport Group, der er paraplyorganisation for transporthvervene.

Stadsdirektør Poul-Erik Jensen bekræfter, at Århus Kommune først for nylig har fået fuld viden om Miljøstyrelsens indstilling.

»Det pågældende notat fra Miljøstyrelsen om placeringen af transportcentret er indtil nu ikke indgået til journalen i borgmesterens afdeling,« siger Poul-Erik Jensen.

Miljømæssigt i orden

Miljøstyrelsen skriver i notatet, "at mht. til prioriteringen af de to lokaliteter vurderes en placering ved Årslev ud fra hensynet til grundvands- og vandforsyningsinteresser at være klart ønskværdig."

Men, understreger Miljøstyrelsen, så taler intet rent miljømæssigt imod en placering i Hasselager.

»Besluttes det på trods af hensynet til den strategisk vigtige og sårbare grundvandsressource ved Hasselager at placere anlægget her, vurderes der dog ikke at være belæg for en indsigelse begrundet i grundvands- og vandforsyningsinteresser. Det begrundes med det udførlige program for imødegåelse af forurening af grundvandet, som er opstillet for lokaliteten ved Hasselager,« fremgår det af notatet.

Både V og K i amtsrådet vil rejse sagen.

»Jeg ved ikke, hvordan amtet og kommunen deler deres viden. Men det er nyt for mange, at Miljøstyrelsen reelt ingen indsigelser havde mod Hasselager,« siger formanden for amtets trafik- og miljøudvalg, Anders Bach Andersen (V).

Han støttes af det konservative amtsrådsmedlem, advokat Poul Müller.

»Sagen skal genbehandles. For mig er det også afgørende, at staten jo ikke vil betale til en baneforbindelse til Årslev, og amtet kan heller ikke,« siger han.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen