Fredningsforening kritiserer Miljøstyrelsen for at nøle

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer Miljøstyrelsen for ikke at stoppe entreprenørfirmaet Comets udledning af kræftfremkaldende stof i de københavnsk søer, mens klagesagen blev behandlet i ni måneder.

Danmarks Naturfredningsforening er forundrede og stærkt utilfredse med, at Miljøstyrelsen tillod Metroselskabet Comet at udlede det kræftfremkaldende stof acrylamid i grundvandet ved Søpavillonen i de ni måneder, det tog at behandle sagen.

»Hvordan i alverden kan Miljøstyrelsen i august 1999 vurdere, at risikoen for at projektet vil skade, er så ringe, at klagerne ikke skal stoppe Comets fortsatte udledning. Og så ni måneder senere afvise projektet på grund af en unødvendig høj risiko?« spørger Miljømedarbejder i Danmarks Naturfredningsforening Henning Mørk.

Og Rikke Lundsgaard, agronom samme sted, tilføjer:

»Det er virkelig chokerende, at Comet har fået lov til at forurene grundvandet i ni måneder, når Miljøstyrelsen så beslutter at stoppe forureningen, fordi risikoen er unødvendig høj. Når det drejer sig om sager, hvor man ikke kan gøre skaden god igen, så er det så alvorligt, at klagerne bør have opsættende virkning.«

Forstår frustration

Stillet over for kritikken siger civil ingeniør Christian Ammitsøe i Miljøstyrelsen, at styrelsen ikke ville give klagerne opsættende virkning, da der kun er en meget ringe sundhedsrisiko ved at bruge acrylamid i de pågældende koncentrationer:

»Når vi alligevel ender med et forbud til Comet i sagen om Søpavillonen, så er det en samlet afvejning af, at mulighederne for at undgå acrylamid rent faktisk er til stede til en pris, der ikke er helt overdreven. Det fremgår klart af vores afgørelse, at der så vidt vi ved, ikke er nogen væsentlig sundhedsrisiko ved at bruge acrylamid her. De koncentrationer, der engang når frem til Frederiksberg vandindvinding vil være meget, meget små og i alle tilfælde under de grænseværdier, der nu er fastsat,« siger Christian Ammitsøe.

Han forstår godt frustrationen over det har taget ni måneder at komme med afgørelsen:

»Vi har ikke kunnet gøre det hurtigere. Og det er ikke fordi sagen er blevet nedprioriteret. Det har været en svær sag for os, hvor vi har skullet forholde os til forskellige forsigtighedsprincipper og sammenligne æbler og pærer. Vi har skullet stille en lille øget kræftrisiko over for en øget indvinding af drikkevand, der jo også kan have konsekvenser i form af tørlægning af områder.«

Da Miljøstyrelsen 30 maj gav Comet afslag på at udlede acrylamid i Søerne, fik Comet samtidig tre måneder til at omstille produktionen til at bruge rent drikkevand, der skal udledes i kloakkerne.

»Comet kan ikke handle, før der ligger en afgørelse. Og så er der brug for tid til at lave drikkevandstilslutningen. Det kræver blandt andet gravearbejde på H. C. Andersens Boulevard, der er en af de mest befærdede veje i København,« siger Christian Ammitsøe.

linda.bang@jp.dk

Andre læser

Mest læste

Del artiklen