En stærk by - indadtil og udadtil

"Giv bydelsrådene en reel kompetence svarende til den, de har nu, udvidet med at dele af det sociale område, som i dag er udlagt ved delegation. Der er ikke belæg for at indskrænke bydelsrådenes kompetence."

INDEN FOR DE næste to måneder skal Københavns Borgerrepræsentation (BR) træffe beslutning om styreformen i Københavns Kommune efter bydelsforsøgets afslutning ved udgangen af 2001.

Det er en beslutning, der formentlig vil fastlægge det kommunale demokrati i København i mange år fremover, og derfor er af største betydning for Københavns borgeres fremtidige politiske indflydelse og for udviklingen af deres by. Et stort ansvar for at finde en fremsynet løsning hviler på BR-medlemmerne. STRUKTURREFORMER ER traditionelt vanskelige at få gennemført. Behov for ændringer opstået som følge af samfundsudviklingen støder ofte frontalt sammen med partiernes ideologier og frygt for at miste indflydelse, og det gælder også enkeltpersoners modvilje mod at afgive personlig magt.

Københavns Kommune har både status af primærkommune og amtskommune. I sin egenskab af amtskommune deltager København i regionalt samarbejde bl. a. i HS og HUR. I sandhed en politisk og administrativ mastodont.

I Københavns Kommune er altså samlet to-tre politiske og administrative niveauer. Der er således plads til at udskille et niveau tæt på borgerne. Skulle nærdemokratiet have samme vilkår som i det øvrige land, så skulle Københavns Kommune ideelt set opdeles i et antal primærkommuner og Københavns Rådhus være en amtsgård.

Denne løsning er imidlertid ikke politisk mulig og savner sikkert også folkelig opbakning. Københavnerne ønsker så vidt jeg kan bedømme København bevaret som én by.

Løsningen ligger derfor lige for. Indfør bydelsstyre i alle Københavns Kommunes bydele. Giv bydelsrådene en reel kompetence svarende til den, de har nu, udvidet med at dele af det sociale område, som i dag er udlagt ved delegation, i stedet for udlægges til bydelenes selvstændige varetagelse.

Der er derimod ikke belæg for at indskrænke bydelsrådenes kompetence. Der har været henvist til uansvarlighed af bydelsrådet på Indre Østerbro i forbindelse med nedskæringer på praktisk hjemmehjælp. BYDEDLSRÅDET BEGIK en beklagelig fejl ved at fratage nogle ældre deres praktiske hjemmehjælp på en måde, der ikke var i overensstemmelse med lovgivningen. Bydelsrådet har erkendt sit ansvar og efterfølgende givet hjemmehjælpen tilbage til de ældre, der havde behov herfor eller krav herpå. Samtidig er bydelsrådet i gang med at reformere hjemmehjælpen med økonomisk støtte fra Socialministeriet over en treårig periode.

Imidlertid er det at skyde over målet, hvis denne ene uheldige fejlbeslutning skulle have som konsekvens, at bydelsrådenes generelle kompetence fremover skal mindskes og stækkes ved kun at udlægge opgaver ved delegation. Der er tale om ren opportunisme fra de partier, der ønsker beslutningsmyndigheden centraliseret mest muligt.

Områderne kultur og lokal trafik og miljø blev af overborgmesteren, i dennes første udmelding, foreslået ført tilbage i BR-regi - uden egentlig begrundelse. Her over for står, at brugere og personale på kulturområdet klart har udtalt sig herimod og ønsker, at området forbliver udlagt.

Trafik- og miljøområdet har haft stor interesse blandt lokale borgere. Hvorfor skal det område tilbageføres? EN VISIONÆR beslutning af BR vil være at udbrede bydelsstyre til hele København og at udvide bydelsrådenes kompetence til også at omfatte de delegerede sociale områder. Herved vil København blive en stærk by indadtil. Nærdemokratiet vil blive styrket, borgerservicen forbedret og større effektivitet i forvaltning og drift vil resultere i besparelser for skatteborgerne på sigt.

BR skal varetage skatteudskrivning, de specialiserede og tværgående områder samt amts-, regionale- og internationale opgaver og herved gøre København stærk udadtil.

Gennemføres en sådan struktur har København mulighederne for at blive en virkelig stærk by demokratisk, økonomisk, beskæftigelsesmæssigt og kulturelt.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen