Større retssikkerhed

Regeringen ønsker at forbedre borgernes retssikkerhed. Den stigende regulering har medført, at de offentlige myndigheder forlanger flere og flere oplysninger. I alt for mange tilfælde har myndighe-derne fået adgang til private boliger og ejendomme uden retskendelse. Det udgør en voksende risiko for den enkelte borgers retssikkerhed og de grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Regeringen ønsker at begrænse tvangsindgreb over for borgerne og indføre adfærdsregler for for-valtningsmyndighederne. Reglerne skal svare til de adfærdsregler, som retsplejeloven fastsætter for domstole, politi og anklagemyndighed.

Derfor vil der blive nedsat en retssikkerhedskommission, som skal komme med forslag til lovænd-ringer til fremme af borgernes retssikkerhed. Kommissionen skal færdiggøre sit arbejde senest den 1. januar 2003. For at styrke den offentlige interesse og debat om borgernes retssikkerhed vil rege-ringen aflevere en årlig retssikkerhedsredegørelse til Folketinget.

Flere skatteydere opgiver at føre skattesager, fordi det ofte vil være en langvarig, økonomisk og psykisk belastning for den enkelte. Og der er en stor risiko for, at omkostningerne ved at få ret vil overstige den tilbagebetalte skat.

Som led i en styrkelse af skatteborgernes retssikkerhed vil regeringen derfor fremlægge forslag om fuld dækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, som borgerne har vundet.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen