Orden i økonomien

Regeringen vil føre en håndfast økonomisk politik, som sigter på at skabe flest mulige arbejdsplad-ser i den private sektor, at nedbringe statens gæld og at sænke skatterne. Der er brug for en langsig-tet og stabil økonomisk politik, som giver virksomhederne og borgerne ro og sikkerhed til at dispo-nere.

Der vil være fire hjørnestene i regeringens økonomiske politik:

1. Den faste valutakurspolitik vil blive videreført. Kronens binding til euro'en inden for det snævre udsvingsbånd vil blive fastholdt og den økonomiske politik tilrettelagt med henblik herpå.

2. Finanspolitikken vil blive indrettet med henblik på at sikre en nedbringelse af den offentlige gæld og renteudgifterne frem til 2010.

3. Der skal være et robust overskud på betalingsbalancen, så udlandsgælden kan være afviklet hur-tigst muligt.

4. Inflationen og renten skal holdes på et lavt niveau.

Regeringen vil føre en stram offentlig udgiftspolitik. Styringen af statens finanser vil ske gennem lønsumsrammer samt udgiftsrammer for drift og anlæg. Størrelsen af udgiftsrammerne fastsættes på årets finanslov. Det forudsættes, at udgifterne holder sig inden for de fastsatte rammer, således at merudgifter på ét område modsvares af mindreudgifter på et andet område. I forbindelse med frem-læggelsen af årets finanslovforslag vil regeringen præsentere måltal for de næste tre års udgifts-rammer.

I årlige økonomiaftaler med amter og kommuner vil regeringen sigte på, at også den kommunale sektor kan holde udgifterne i ro. Regeringen vil overholde det princip, at den kommunale sektor bliver kompenseret økonomisk, såfremt regeringen eller Folketinget påfører amter og kommuner tvungne merudgifter eller bortfald af skatteindtægter.

Regeringen indleder inden jul politiske forhandlinger med Folketingets partier om en ny finanslov for 2002. Finansloven for 2002 skal på helt centrale punkter afspejle regeringsgrundlaget. Rege-ringsgrundlaget vil være fuldt gennemført over overslagsårene.

Det nye finanslovsforslag for 2002 vil blive fremsat i januar og vedtages i løbet af februar.

Snarest efter Folketingets åbning fremsættes forslag til en midlertidig bevillingslov, der viderefører statsbudgettets nødvendige dele, indtil en ny finanslov for 2002 er vedtaget.

Finanslovsforslaget vil have den finanspolitiske stramningsgrad, som er nødvendig for at fastholde målene for Danmarks økonomi, som beskrevet i - En holdbar fremtid - Danmark 2010'.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen