Dokumentation: Rangfølgen i Danmark

Rangfølgen er den rækkefølge, som personer skal placeres i ved hoffet, ved offentlige festligheder, ceremonier osv. Det er rangen, der bestemmer, hvor man f.eks. kommer til at sidde ved et bord. Personer, der har rang, kan være adelige, de kan besidde et særligt embede, være biskop, have et ridderkors osv.

Kongehuset

Kongehuset er ikke en del af den officielle rangfølge, men har "sæde og gang", som det hedder i Kongelig Dansk Hof- og Statskalender, efter den placering, de har i tronfølgen. Kongehusets rækkefølge er denne:

Hendes Majestæt Dronningen

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

Hans Kongelige Højhed Prins Christian

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Hans Højhed Prins Nikolai

Hans Højhed Prins Felix

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth.

Hendes Højhed Prinsesse Alexandra

De fem klasser

Man deler rang op i fem forskellige klasser, der hver har numre under sig. Rang af 1. klasse er den højeste. Her er de tre øverste rangklasser, som deltager i dronning Margrethes nytårskur 5. januar på Christiansborg Slot. Hver klasse har en nummerorden under sig.

I klasse:

1. Greverne af Rosenborg, der har fået tillagt denne titel direkte.

2. ---

4. Statsministeren og de øvrige ministre, så længe de forbliver i denne stilling.

5. Præsidenten for Højesteret.

6. Riddere af Elefantordenen.

7. Storkommandører af Dannebrogordenen. Dronningens overkammerherre.

9. Generaler. Admiraler.

10. Ordenskansleren. Overhofmarskallen. Generalløjtnanter. Viceadmiraler.

13. Greverne Danneskiold og deres mandlige descendenter.

Samtlige af de personer, der hører til denne klasse, har prædikat af ekscellence.

II klasse:

1. Storkors af Dannebrogordenen.

2. Grever, som er tidligere besiddere af lensgrevskaber, og grever, som erholder andel i en ved et grevskabs overgang til fri ejendom oprettet successorfond, hvilke alle rangerer efter grevskabernes erektion. Greverne af Rosenborgs mandlige descendenter.

Dronningens hofmarskal og Dronningens kabinetssekretær.

Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme 40.

3. Den regerende Dronnings hofchef.

4. Det kgl. hus' hofmarskaller og hofchefer, hvilke rangerer efter deres herskabers orden. Lensgrevernes ældste sønner, når de er kammerherrer.

5. Kammerherrer. Chefen for Dronningens adjudantstab og Dronningens jagtkaptajn, så længe de forbliver i stillingen.

Dommere i Højesteret. Præsidenterne for Landsretterne, Sø- og Handelsretten i København samt Københavns Byret.

Departementschefer. Direktøren for udenrigsministeriet. Generaldirektørerne for statsbanerne og post og telegrafvæsenet. Tolddirektøren. Direktørerne for fængselsvæsenet og statshospitalerne.

Rigsombudsmanden på Færøerne.

Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme 38, samt overordentlige gesandter og befuldmægtigede ministre i lønramme 38.

Generalmajorer. Kontreadmiraler. Generallægen. Generalauditøren.

Rigsadvokaten. Rigspolitichefen.

Civilforsvarsdirektøren. Overpræsidenten i København. Stiftamtmænd og amtmænd. Medicinaldirektøren. Overborgmesteren i København.

Den af Dronningen udnævnte direktør i Danmarks Nationalbank. Rigsstatistikeren.

Folkekirkens biskopper.

Rektor for Københavns Universitet.

Landshøvdingen over Grønland.

6. Dronningens staldmestre.

7. Hofjægermestre. Ceremonimesteren.

11. Konfessionarius.

12. Præsidenten for Århus by- og herredsret.

Afdelingschefer i ministerierne, herunder generaldirektoraterne for statsbanerne, samt post- og telegrafvæsenet. Den kommitterede i statsministeriet. Finanshovedbogholderen. Den administrerende direktør for Kongeriget Danmarks Hypotekbank, som tillige er direktør for finansministeriets statsaktivforvaltning. Den kommitterede i skattedepartementet. Revisionschefen under revisionsdepartementerne. Vicedirektøren for toldvæsenet. Chefen for sekretariatet for civilt beredskab i indenrigsministeriet. Den kommitterede i indenrigsministeriet. Direktøren for sekretariatet for personregistrering. Den kommitterede i rationaliseringsspørgsmål i økonomi- og budgetministeriet. Vejdirektøren. Landbrugsministeriets kommitterede i eksportsager. Undervisningsdirektører i undervisningsministeriet.

Andre tjenestemænd i udenrigstjenesten i lønramme 38. Overordentlige og befuldmægtigede ambassadører i lønramme 36 og overordentlige gesandter og befuldmægtigede ministre i lønramme 36 samt udsendte konsuler med titel af generalkonsul i lønramme 36, alle så længe de forretter tjeneste som sådanne, eller efter at de er afskediget i nåde. Udenrigsministeriets rådgiver i folkeret.

Kommandanten i København. Direktøren for forsvarets bygningstjeneste. Direktøren for orlogsværftet.

Formanden for Landsskatteretten. Ligningsdirektøren.

Afdelingschefer i Danmarks Statistik.

Politidirektøren i København.

Kommissarier ved statens ekspropriationer. Vandbygningsdirektøren.

Direktøren for matrikelvæsenet. Direktøren for statsskovbruget. Rektor ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Vicebiskoppen for Færøerne.

Rektor for Danmarks tekniske højskole. Rektor for Aarhus Universitet. Rektor for Odense Universitet. Rektor for Roskilde universitetscenter. Administrationschefen for byggeadministrationen for de højere læreanstalter.

III. klasse

1. Grever, som ikke har rang i II klasse nr. 2.

2. Baroner, som er tidligere besiddere af lensbaronier, og baroner, som erholder andel i en ved et baronis overgang til fri ejendom oprettet successorfond.

3. Landsdommere. Vicepræsidenten for Sø- og Handelsretten i København.

Charges d'affaires samt minister-, ambassade- og legationsråder, så længe de forretter tjeneste som sådanne, eller efter at de er afskediget i nåde. Valggeneralkonsuler og valgkonsuler med titel af generalkonsul.

Oberster. Kommandører. Kommandører af maskinlinjen. Stabslæger af 1. grad. Stabsdyrlægen. Auditøren i lønramme 37. Fyrdirektøren. Chefen for flyvematerielkommandoen. Direktøren for ammunitionsarsenalet. Direktøren for Meteorologisk institut. Direktøren for Geodætisk institut. Direktøren for søkortarkivet. Den kommitterede i hjemmeværnet. Direktøren for den militære klædefabrik. Teknisk chef ved hærens materielkommando. Teknisk chef ved søværnets materielkommando. Teknisk chef ved flyvematerielkommandoen.

Den administrerende direktør i Statsanstalten for Livsforsikring. Møntdirektøren. Kammeradvokaten. Overtoldinspektøren. Direktøren for kildeskattedirektoratet.

Overformynderen. Statsadvokater. De til udførelse af offentlige og beneficerede sager ved Højesteret antagne højesteretssagførere.

Direktøren for statens seruminstitut. Den juridiske direktør for statens levnedsmiddelinstitut. Direktøren for instituttet for levnedsmiddeltoksikologi ved statens levnedsmiddelinstitut. Direktøren for apotekervæsenet.

Direktøren for sygekassevæsenet. Formanden for Invalideforsikringsretten. Direktøren for Ulykkesforsikringen. Arbejdsdirektøren. Direktøren for arbejdstilsynet. Direktøren for børne- og ungdomsforsorgen. Formanden for Landsnævnet for børne- og ungdomsforsorg. Formanden for Ankenævnet for invalide- og ulykkesforsikring. Direktøren for socialforskningsinstituttet. Chefen for statens åndssvageforsorg. Revaliderings- og forsorgsdirektøren.

Direktøren for Tilsynet med banker og sparekasser m.v. Formanden for Forsikringsrådet. Overregistrator ved Aktieselskabsregistret. Direktøren for patent- og varemærkevæsenet. Direktøren for statsprøveanstalten. Direktøren for monopoltilsynet. Direktøren for Sekretariatet for Danmarks erhvervsfond. Direktøren for statens skibstilsyn. Direktøren for søfartsuddannelsen. Justerdirektøren. Statsguardeinen. Direktøren for egnsudvikling.

Direktøren for lutfartsvæsenet. Direktøren ved Tilsynet med privatbanerne. Distriktschefer ved statsbanerne. Direktøren for Danmarks geologiske undersøgelse.

Direktøren for Statskontrollen med mejeriprodukter og æg m.v. Veterinærdirektøren. Administrationschefen ved statens jordlovsudvalg.

Direktøren for Danmarks fiskeri- og havundersøgelser.

Direktørerne ved Rigshospitalet. Kurator for Københavns Universitet og Kommunitetet. Universitetsdirektøren ved Københavas Universitet. Professorer ved Københavns Universitet, som tillige er medlemmer af Konsistorium. Rektor for Danmarks farmaceutiske højskole. Rektorerne for tandlægehøjskolerne i København og Århus. Rektor for Danmarks lærerhøjskole. Rektor ved handelshøjskolen i København. Rektor ved handelshøjskolen i Århus. Administrationschefen ved Århus Universitet. Administrationschefen ved Odense Universitet.

Administrationschefen ved Danmarks tekniske højskole.

Rigsarkivaren. Rigsbibliotekaren. Rigsantikvaren. Præsidenten for Akademirådet og rektor for Det kgl. Akademi for de skønne Kunster. Rektor for arkitektskolen i Århus. Direktøren for Det kgl. Musikkonservatorium. Rektor for det jyske musikkonservatorium. Direktøren for Den kgl. Maleri- og Skulptursamling samt Kobberstiksamlingen. Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

6. Dommeren ved Grønlands Landsret.

Chefen for fængselsvæsenets arbejdsdrift. Overvejingeniører. Sekretariatschefen i ministeriet for Grønland.

Overingeniøren i hæren. Fyringeniøren. Underdirektøren og overingeniøren i søværnet. Overingeniører i flyvevåbnet. Overingeniører og overarkitekter i forsvarets bygningstjeneste. Underdirektører ved orlogsværftet. Direktøren for våbenarsenalet. Overingeniøren ved ammunitionsarsenalet. Direktøren for krudtværket. Overingeniøren ved forsvarets fabriksstyrelse. Undervisningsinspektøren ved forsvarets civilundervisning. Regionsledere i hjemmeværnet.

Administrationschefen i civilforsvarsstyrelsen. Chefen for civilforsvarskorpset.

Administrationschefen ved blindeinstitutterne.

Næstformanden for forsikringsrådet. Overingeniøren i direktoratet for patent- og varemærkevæsenet.

Overingeniøren ved elektricitetsrådet. Overtrafikinspektører, overingeniører, overbaneingeniører, oversignalingeniører, overmaskiningeniører, overarkitekten, værkstedschefer, søfartschefen og rutebilchefen ved statsbanerne. Overpostmesteren i København. Overpostinspektører. Overtelegrafinspektører. Direktøren for postgirokontoret. Overingeniører og distriktsingeniører i post- og telegrafvæsenet. Vicedirektøren for luftfartsvæsenet, overingeniører i direktoratet for luftfartsvæsenet.

Udstykningschefen og opmålingschefen i matrikeldirektoratet.

Overingeniøren i lønramme 37 i Grønlands tekniske Organisation. Direktøren for Grønlands geologiske undersøgelse.

9. Dronningens og tronfølgerens adjudanter, så længe de forbliver i denne stilling.

Dommere i Københavns Byret. Dommere ved underretterne uden for København.

Kontorchefer og dermed ligestillede tjenestemænd i ministerierne i lønramme 36 herunder generaldirektoraterne, matrikeldirektoratet og statens jordlovsudvalg. Tjenestemænd i lønramme 36 i Danmarks statistik. Ligningschefen og regnskabschefen i kildeskattedirektoratet.

Overlæger i lønramme 37 i forsvarets lægekorps. Oberstløjtnanter. Kommandørkaptajner. Kommandørkaptajner af maskinlinjen. Stabslæger af 2. grad. Auditører i lønramme 36. Lodsdirektøren. Distriktsledere af 1. grad i hjemmeværnet.

Den matematikkyndige direktør i Statsanstalten for Livsforsikring. Viceformænd i Landsskatteretten. Ligningschefer i ligningsdirektoratet. Direktøren for Assistenshuset. Direktøren for Klasselotteriet. Amtsforvaltere i lønramme 37. Kontorchefer i direktoratet for toldvæsenet. Amtsskatteinspektører. Distriktstoldchefer.

Politimestre. Overlæger ved justitsministeriets psykiatriske undersøgelsesklinik. Fængselsinspektører. Overlæger ved forvaringsanstalterne og under fængselsvæsenet.

Overlæger ved statshospitalerne. Overlæger ved Landshospitalet i Sønderborg. Overlæger i sundhedsstyrelsen. Overlæger ved Fødselsanstalten i Jylland. Udskrivningschefer. Brigadechefer i civilforsvarskorpset. Amtslæger. Landslægen på Færøerne. Borgmestre i København.

Den kommitterede i byplansager. Slotsforvalteren ved Christiansborg og ministerialbygningerne.

Den tekniske underdirektør og overlægen i direktoratet for arbejdstilsynet. Underdirektøren i arbejdsdirektoratet.

Chefen for skibsregistret. Forstanderen for statens husholdningsråd.

Auditøren under ministeriet for offentlige arbejder. Havnedirektøren i København. Direktøren for Danmarks elektriske materielkontrol.

Forstanderen for Statens veterinære institut for virusforskning. Klitdirektøren. Arboretforstanderen. Forstanderen for Laboratoriet for sædforskning og insemineringsteknik m.v. ved instituttet for sterilitetsforskning. Forstanderen for landbrugsvirksomheden ved atomenergikommissionens forsøgsanlæg Risø. Laboratorieforstanderen ved statens husdyrbrugsforsøg. Forstanderen for statens foderstofkontrol. Direktøren for serumlaboratoriet. Direktøren for statsfrøkontrollen. Forstanderen for laboratoriet i Lyngby for statens forsøgsvirksomhed i plantekultur. Forstanderen for de plantepatologiske forsøg. Forstanderen for statens forstlige forsøgsvæsen. Forstanderen for statens forsøgsmejeri. Tjenestemænd i lønramme 36 i statsskovvæsenet og Sorø Akademis skovvæsen.

Forstanderen for fiskeriministeriets forsøgslaboratorium.

Domprovster. Provsten for Holmens provsti i København. Forstanderen ved præstehøjskolen.

Overlæger ved Rigshospitalet. Professorer ved Københavns Universitet. Forstanderen for Pastoralseminariet. Direktørerne for den medicinske og kirurgiske afdeling af Københavns Universitets institut for eksperimentel medicinsk og kirurgisk forskning. Direktøren for Zoologisk Museum. Professorer ved Danmarks tekniske højskole. Professorer ved Den kgl. Veterinær og Landbohøjskole. Administrator ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Forstanderen for afdelingen for beslaglære og lemmernes kirurgi og forstanderen for ambulatorisk klinik ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Professorer ved Danmarks farmaceutiske højskole. Lederen af jordemoderskolen på Rigshospitalet. Professorer ved tandlægehøjskolerne i København og Århus. Professorer ved Danmarks lærerhøjskole. Direktøren for Danmarks pædagogiske institut. Ingeniørdocenter ved Danmarks ingeniørakademi. Overbibliotekaren ved Danmarks tekniske bibliotek. Rektorer ved statens gymnasieskoler og studenterkursus samt seminarierektorer ved statsseminarierne. Professorer ved Aarhus Universitet. Rektor for statens pædagogiske forsøgscenter i Rødovre. Professorer ved Odense Universitet. Rektor for Danmarks højskole for legemsøvelser. Professorer ved handelshøjskolen i København. Professorer ved handelshøjskolen i Århus. Rektorer ved statens kursus til højere forberedelseseksamen. Rektor for statens erhvervspædagogiske læreruddannelse. Professorer ved arkitektskolen i Århus. Professorer og administrationschef ved Roskilde universitetscenter.

Overbibliotekarer ved Universitetsbibliotekerne i København og Odense og ved Statsbiblioteket i Århus samt overbibliotekaren ved Roskilde universitetscenter. Biblioteksdirektøren. Rektor for Danmarks biblioteksskole. Direktøren for Tøjhusmuseet. Professorer ved Det kgl. Akademi for de skønne Kunster. Professorer ved Det kgl. musikkonservatorium. Professorer ved Det jyske musikkonservatorium.

Vicedirektøren for Den kgl. grønlandske Handel. Skoledirektøren i Grønland. Landslægen i Grønland.

Kilde: www.danmark.dk

JP

Andre læser

Mest læste

Mest læste Finans

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.