Skattefrit mageskifte

<p>Et mageskifte kan kun ske skattefrit, når skiftet drejer sig om ubebyggede arealer.</p>

Min bror og jeg ejer i lige sameje et sommerhus i Blåvand, en gammel gård, og har gjort det siden 1971. I 1977 blev der udstykket og solgt en grund fra - hele salgssummen blev anvendt til forbedringer på eksisterende bygning.

I foråret 2008 fik vi tilladelse til at udstykke endnu to grunde.Således forefindes der nu to ubebyggede grunde på henholdsvis 2.036 kvm og 1.860 kvm samt grunden med det eksisterende sommerhus.Nu vil vi gerne vide, om det kan lade sig gøre at mageskifte uden beskatning. Vi ønsker hver især at eje en ubebygget grund og sommerhuset i sameje.Hvis ikke det er muligt skattefrit at komme til at eje hver en ubebygget grund og sommerhuset i sameje i henhold til mageskifte, kan det så på anden måde lade sig gøre?Med venlig hilsen JTL

SVAR:

Bytte (mageskifte) af fast ejendom i skattemæssig henseende anses som en afståelse af den hidtil ejede ejendom og køb af en ny ejendom.Det betyder, at byttet som udgangspunkt udløser beskatning helt på samme måde som ved salg af den hidtil ejede ejendom.Foretages et mageskifte i et tilfælde, hvor parterne ikke driver næring med fast ejendom, er det som følge af en særlig regel i den såkaldte ejendomsavancebeskatningslov dog muligt at foretage et mageskifte skattefrit, når visse betingelser er opfyldt:For det første kan et mageskifte efter loven kun ske skattefrit, når mageskiftet drejer sig om ubebyggede arealer.Hvis en af parterne som et led i mageskiftet yder en betaling til den anden part, er det en betingelse, at denne betaling er på højst 10.000 kr.Ligeledes er det efter loven et krav for at kunne gennemføre mageskiftet skattefrit, at der er tale om en enkelt handel.

Reglerne om mageskifte kan også anvendes ved opløsning af et sameje.Der et på denne baggrund min opfattelse, at De og Deres bror som udgangspunkt vil kunne anvende de gunstige skattemæssige regler om mageskifte, hvis De og Deres bror bytter andele i de to respektive ubebyggede sommerhusgrunde, og lovens krav i øvrigt er opfyldt, jf. herved det først anførte, herunder om en kontant betaling i anledning af mageskiftet på højest 10.000 kr.Er lovens betingelser ikke opfyldt, vil mageskiftet blive beskattet som et salg.Jeg skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at hvis der er en væsentlig forskel på værdien af de to respektive grunde, vil mageskiftet i skattemæssig henseende kunne blive anset at omfatte en gave til den part, der i sidste ende har modtaget den mest værdifulde grund.En sådan gave - der altså består i halvdelen af forskellen mellem handelsværdien for de to grunde - skal afgiftsberigtiges eller beskattes som personlig indkomst hos den part, der har modtager den mest værdifulde grund.Ved mageskifte mellem søskende skal der betales skat af en sådan gave.Det er endvidere min umiddelbare vurdering, at skattefriheden af parternes kapitalgevinst ved mageskiftet formentlig vil bortfalde.Jeg vil også på denne baggrund anbefale Dem at forelægge et sådant mageskifte for skattevæsenet med henblik på at opnå skattevæsenets forudgående accept af de skattemæssige konsekvenser ved mageskiftet, herunder af værdiansættelsen.

Salg af sommerhuset

Vedrørende et salg af det eksisterende sommerhus kan jeg oplyse, at De og Deres bror kan sælge Deres respektive andele af sommerhuset skattefrit, hvis betingelserne i den såkaldte ”sommerhusregel” er opfyldt, herunder at sommerhuset har været anvendt til private formål samt at grunden er mindre end 1.400 kvm eller alternativt, at der ikke kan foretages udstykning fra den grund, som sommerhuset er bygget på.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen